Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “www.happyarmcandy.nl“: de onderneming die onder de handelsnaam “Happy Armcandy”, gevestigd te Veldhoven, kantoorhoudende aan de Pastorielaan 18, 5504 CP.

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Happy Armcandy worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Happy Armcandy ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.3 Happy Armcandy heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen van Happy Armcandy zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Happy Armcandy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Happy Armcandy. Happy Armcandy is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Happy Armcandy dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3. De overeenkomst treedt in plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Happy Armcandy.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de door Happy Armcandy gestelde termijn.
3.3  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Happy Armcandy.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Happy Armcandy gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Happy Armcandy.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Happy Armcandy opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Happy Armcandy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door nalatigheid van de klant of het verkeerd aanwenden van het product. U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddelijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Happy Armcandy te melden.

Artikel 5. Bestellingen/communicatie 
5.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Happy Armcandy, dan wel tussen Happy Armcandy en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Happy Armcandy, is Happy Armcandy niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Happy Armcandy.

Artikel 6. Klantenservice
Alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

Happy Armcandy
Pastorielaan 18
5504 CP Veldhoven